6.3 C
Виена
четвъртък, 22 февруари, 2024
spot_img
НачалоБългарияПравна консултация: Етажната собственост

Правна консултация: Етажната собственост

-- Реклама --

Общо събрание и сдружение на собствениците

я управляват според закона

 Текст Яна Иванова

В съвременния град повечето от нас обитаваме сгради, в които се помещават множество самостоятелни обекти (апартаменти, магазини, офиси), които законодателят определя като сгради в режим на етажна собственост. Във всички тях има общи части, чието управление се извършва по установени в Закона за управление на етажната собственост и Закона за собствеността правила. Ето и някои основни моменти, с които трябва да сме запознати, за да знаем правата и задълженията си като собственици или обитатели на жилища в такива сгради.

 РЕГИСТРАЦИЯ

За всяка сграда или отделен вход в режим на етажна собственост се води книга на собствениците, в която се вписват трите имена на собственика, членовете на неговото домакинство и обитателите на всеки самостоятелен обект и началната дата на обитаване. Вписването се извършва в 15-дневен срок от придобиване на собствеността, а за обитателя – от началната дата на обитаване. В специално приложение се вписват задължително притежавани или взети за отглеждане от собственик или обитател животни. Книгата на собствениците се съхранява и поддържа от управителния съвет (управителя), като всеки собственик и обитател е длъжен да заяви за вписване евентуални промени на обстоятелствата. При несвоевременното вписване собственикът/обитателят подлежи на глоба в размер от 20 до 100 лв. за физическо лице и от 150 до 350 лв. за юридическо лице.

 УПРАВЛЕНИЕ

Законоустановени са две основни форми на управление на етажната собственост – общо събрание и сдружение на собствениците, както и две специфични форми – за сгради, построени в жилищен комплекс от затворен тип, и облекчен режим за сгради с до три самостоятелни обекта. В жилищните комплекси от затворен тип управлението на общите части се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститорите и собствениците на самостоятелен обект, който се вписва по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим (задължителен) и за неговите последващи приобретатели.

Основната разлика между управление на общо събрание и сдружение на собствениците е, че второто се учредява като специфична форма на юридическо лице, което се вписва в специален публичен регистър към районната или общинската администрация и след прекратяването му се ликвидира по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението на собствениците, за чието учредяване е необходимо съгласието на абсолютно всички собственици на индивидуални обекти в етажната собственост, е фòрмата, използвана преди всичко с оглед на участието на етажната собственост в различни проекти за обновяване на сградата с финансиране от Европейския съюз и държавния бюджет. И двете форми на управление имат подобни по структура и функции органи на управление: общо събрание, управителен съвет и контролен съвет.

 РЕМОНТНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

Всички ремонти, реконструкции и преустройството на общите части се извършват с решение на общото събрание, като разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно на притежаваните от тях общи части на сградата. При необходим ремонт средства се отпускат от управителния съвет или се извършват от собственик на индивидуален обект, а общото събрание утвърждава направените разходи, удостоверени с платежни документи.

За текуща поддръжка и консумативи (ток, вода, портиер и др.) се събират ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред. За разлика от разходите за ремонт тези вноски се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите. Деца до 6 години и обитатели, които обитават до един месец годишно, не заплащат вноска. Обитател, който отсъства повече от месец, заплаща 50 % от вноската за периода на отсъствието си. Собственици/обитатели, отглеждащи животни, подлежащи на извеждане, заплащат консумативни разходи за всяко животно в размер като за един обитател. За собственици/обитатели, упражняващи професия или извършващи дейност в сградата, при която достъпът на външни лица е по-голям от обичайния, може да се определи вноска за консумативни разходи до петкратния размер на обичайната.

___________________

Материалът е публикуван в брой 28 на списание „Българите в Австрия“

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации